Promocje

Aktualnie brak promocji

Producenci

  Regulamin

   

  I. Informacje ogólne

  1. Strona internetowa http://www.dystrybutoroprogramowania.pl, funkcjonująca w domenie głównej (pod adresem internetowym) dystrybutoroprogramowania.pl jest platformą internetowej sprzedaży na odległość, czyli sklepem internetowym, zwanym dalej Sklepem. Ze Sklepem związany jest także alias domeny: dystrybutor-oprogramowania.pl, który jest tożsamy z domeną główną – nie ma między tymi domenami (adresami) żadnych różnic i fizycznie prowadzą one do jednego Sklepu.

  2. Właścicielem Sklepu jest firma SIRTOM Mariusz Rychlicki o numerach identyfikacyjnych NIP 525-141-77-28 oraz REGON 142774177 i działająca pod adresem ul. Esej 19/33, 01-923 Warszawa na podstawie dokonanego 1 marca 1994r. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Dzielnicy Warszawa-Bielany. Aktualność i prawdziwość wpisu można potwierdzić na stronie www.firma.gov.pl .

  3. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie dystrybucji i sprzedaży treści cyfrowych, takich jak oprogramowanie oraz gry komputerowe. Sprzedaż i dystrybucja treści cyfrowych odbywa się w postaci cyfrowej, czyli bez użycia trwałych nośników, przy wykorzystaniu sieci Internet oraz usługi poczty elektronicznej email.

  4. Sklep prowadzony jest w formie internetowej platformy handlowej o charakterze otwartym dla wszystkich zainteresowanych i dostępnej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zasady korzystania ze Sklepu, kwestie ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności i realizacji zakupów określone są w niniejszym Regulaminie.

  5. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Zakupów w Sklepie może dokonywać również osoba niezarejestrowana w Sklepie, która w calu złożenia zamówienia w prawidłowy sposób wypełni formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

  6. Korzystanie ze Sklepu i realizacja zamówienia wymagają wcześniejszej akceptacji Regulaminu, co następuje poprzez kliknięcie przez Klienta pola wyboru (tzw. checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

  7. Kontakt z pracownikami i przedstawicielami Sklepu jest możliwy w dowolnie wybranej przez Klienta formie i przy wykorzystaniu:

  • infolinii 880 70 30 70 (opłata jak za normalne połączenie z siecią komórkową),
  • telefonu komórkowego: 601 283 504,
  • telefonu i faksu stacjonarnego: 22 304 90 50,
  • formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.dystrybutoroprogramowania.pl/kontakt,
  • poczty elektronicznej: strona kontaktu,
  • poczty tradycyjnej: SIRTOM Mariusz Rychlicki, ul. Esej 19/33, 01-923 Warszawa.

   

  Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych opłat za kontakt z Klientem. Opłaty za połączenia telefoniczne inicjowane przez Klienta naliczane są jak za normalne połączenia z siecią telefonii stacjonarnej lub komórkowej wg aktualnie wykorzystywanych przez Klienta taryf i stawek. Połączenia inicjowane przez pracowników Sklepu realizowane są na koszt właściciela Sklepu, za wyjątkiem roamingu.

  8. Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował poprawnie, a dostarczane Klientom produkty były wolne od wad. Kartą produktu jest karta opisu, prezentowana na stronie Sklepu i zawierająca szczegółowe informacje na jego temat, w tym wymagania techniczne odnośnie sprzętu przy wykorzystaniu, którego następuje użytkowanie produktu.

  9. W celu zabezpieczenia Klienta, jego danych i zamówień, Sklep podejmuje działania ochronne, obejmujące środki techniczne i usługi ochrony danych. W szczególności konto Klienta jest oznaczone unikalną nazwą (tzw. login), który jest częścią zasobów zawierających dane Klienta. Dostęp do konta Klienta chroniony jest hasłem, które jest ustanawiane i zmieniane wyłącznie przez Klienta. Pracownicy Sklepu nie mają możliwości podglądu hasła w postaci jawnej (niezaszyfrowanej). Połączenie ze Sklepem oraz procesy przeglądania zawartości Sklepu, rejestracji Klienta, dokonywania zakupów i realizacji zamówień są szyfrowane i zabezpieczone wg standardu SSL – potwierdza to Certyfikat SSL, którego dane i aktualność można sprawdzić klikając na znak zielonej kłódki w polu adresu strony przeglądarki internetowej. Kluczem (kodem) zabezpieczającym oferowane w Sklepie produkty i treści cyfrowe jest przypisany do nich unikalny klucz, który jest niezbędny do ich użytkowania. Klucz ten jest jednocześnie kodem aktywującym licencję na treści cyfrowe i zawiera on jednoznaczne odniesienie do danych Klienta – licencje są imienne, przypisane do Klienta. Klucz (kod) ten stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) a jego dostarczenie rozpoczyna spełnianie świadczenia dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy, jeżeli konsument wyraża na to wyraźną zgodę w rozumieniu art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827).

  10. Korzystanie ze Sklepu (przeglądanie oferty, założenie i usunięcie konta, składanie zamówień) jest całkowicie bezpłatne - nie ma żadnych ukrytych kosztów ani dodatkowych opłat, np. abonamentowych. Klient płaci wyłącznie za towar i ewentualnie przesyłkę.

  II. Ceny produktów i koszty dodatkowe

  1. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT o stawce właściwej dla danego towaru - zwykle 23%. Zakup towarów dokonywany jest przez Klienta po cenie aktualnej w chwili złożenia zamówienia.

  2. Podane w Sklepie ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

  3. Za przesłanie towaru (kodu aktywującego licencję na produkt) pocztą elektroniczną Sklep nie pobiera żadnych opłat – przesyłka elektroniczna jest całkowicie bezpłatna.

  4. Podana w ostatecznym podsumowaniu zamówienia kwota jest ostateczna i zawiera wartość towarów oraz koszty ich wysyłki. Kwota ta nie może zostać zwiększona, a przesyłka nie może zostać obciążona żadnymi dodatkowymi kosztami.

  5. Sklep oferuje dodatkową usługę archiwizacji realizowanych zamówień i archiwizacji danych licencyjnych. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna, podobnie jak odtworzenie danych licencyjnych towarów zakupionych przez Klienta w sytuacji ich utraty. W takiej sytuacji jedynym warunkiem jest przesłanie przez Klienta prośby o odtworzenia danych licencyjnych z tego samego adresu poczty elektronicznej.

  III. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

  1. Klient Sklepu, dokonując rejestracji i realizując zamówienie, podaje swoje dane (adresowe, kontaktowe) całkowicie dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

  2. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane przez podmiot określony w par. I p. 2 Regulaminu, który jest administratorem danych osobowych Klientów Sklepu.

  3. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także usunięcie w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów.

  5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W szczególności adresy poczty elektronicznej Klientów nie są udostępniane innym osobom, podmiotom i firmom, ani odpłatnie ani bezpłatnie, za wyjątkiem podmiotów i organów uprawnionych z mocy prawa.

  6. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest SIRTOM Mariusz Rychlicki z siedzibą w Warszawie, ul. Esej 19/33. Dane osobowe są przetwarzane przez SIRTOM Mariusz Rychlicki wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów i organów uprawnionych z mocy prawa lub uczestniczących w realizacji zamówienia. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych ww. ustawie. Zbiór danych osobowych Klientów Sklepu, zgodnie z wymogami prawa, został zgłoszony i zarejestrowany w GIODO jako „Baza klientów sklepu internetowego www.dystrybutoroprogramowania.pl” pod numerem zgłoszenia 001511/2014, co można sprawdzić tutaj:https://egiodo.giodo.gov.pl/search_basic.dhtml.

  IV. Pliki cookies

  1. Sklep wykorzystuje do swojego działania pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Nazywane tak są małe pliki tekstowe, które używane są do zapisywania niektórych informacji na komputerze Klienta. Nie stanowią one żadnego zagrożenia, ani dla Klienta, ani dla jego komputera. Służą one jedynie zapewnieniu sprawnego funkcjonowania strony. Nie są w nich przechowywane żadne dane wrażliwe, nie służą one do szpiegowania ani podsłuchiwania użytkownika. Ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których w razie potrzeby Sklep może się odwołać.

  2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klientów i nie służą identyfikacji Klientów odwiedzających Sklep. Nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogłyby taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika strony internetowej jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera użytkownika. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na udostępnianie plików cookies, powinien tę opcję wyłączyć w swojej przeglądarce zanim zacznie przeglądać stronę. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę, albo ich skasowanie, może być przyczyną znacznych utrudnień w działaniu Sklepu lub nawet może całkowicie to działanie uniemożliwiać. Dlatego zaleca się pozostawić obsługę plików cookies włączoną.

  3. Na stronach Sklepu pliki cookies pełnią następujące funkcje:

    • Przechowują informacje o preferencjach Klienta, który dodaje komentarz - na komputerze tworzony jest plik cookie, który zawiera dane z loginem Klienta, jego adresem email oraz adresem niniejszej strony internetowej. Dane te są wykorzystywane przy następnej wizycie użytkownika na stronie i nie muszą być ponownie przez niego wprowadzane.
    • Przechowują informacje o zalogowanych na stronie Klientach. Do danych tych należą login użytkownika, jego hasło oraz klucz autoryzacji, co umożliwia rozpoznanie zalogowanego użytkownika i uwalnia go od ponownego wprowadzania danych (logowania).
    • Przechowują informacje o zawartości koszyka, ostatnio przeglądanych produktach i wybranej metodzie płatności, co wszystko jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zakupu.

  V. Zakupy

  1. Dostępnymi w Sklepie produktami są treści cyfrowe, w szczególności oprogramowanie i gry komputerowe, które mogą zostać pobrane przy wykorzystaniu sieci Internet.

  2. Zakupu produktów dostępnych w Sklepie można dokonać jedynie z terytorium Polski.

  3. Zakup produktów wymaga opłacenia z góry, przy pomocy dostępnych w Sklepie metod płatności.

  4. Właścicielowi zakupionego w sklepie produktu przysługuje licencja na korzystanie z produktu, której szczegółowe warunki określa producent. Obejmuje ona zasady instalacji i użytkowania produktu na komputerach w liczbie określonej w chwili zakupu. Właścicielowi nie przysługują żadne specjalne prawa do produktu, wykraczające poza zakres zwykłego użytkowania, a w szczególności Właścicielowi nie przysługuje prawo do powielania, kopiowania, dekompilowania lub publikowania części lub fragmentu zakupionego produktu.

  5. Oferowane w Sklepie produkty zawierają dodatkowe zabezpieczenie w postaci klucza zabezpieczającego, służącego jednocześnie do aktywacji licencji na produkt.

  6. Licencje na produkty dostępne w Sklepie są imienne, czyli na stałe związane z Klientem. Dane do licencji Klient podaje w chwili złożenia zamówienia i nie muszą one być tożsame z danymi Klienta.

  7. Klucz zabezpieczający i aktywujący produkt nie jest generowany automatycznie. Jest on dostarczany Klientowi przez obsługę Sklepu drogą elektroniczną w terminie maksymalnie 1-2 dni roboczych.

  8. Konsument zamawiając i kupując w Sklepie treści oraz produkty cyfrowe do pobrania drogą elektroniczną wyraża zgodę na spełnienie przez SIRTOM Mariusz Rychlicki świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 12 i art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

  9. Dla Klientów, którzy nie są Konsumentami a posiadają aktywny numer VAT (VIES) nadany przez Państwo Członkowskie UE Sklep oferuje możliwość przekierowania do swoich partnerów handlowych i zakupu towaru bez podatku VAT. W takim przypadku ewentualna umowa zostaje zawarta pomiędzy partnerem handlowym i Klientem, a Sklep nie jest stroną tej umowy.

  10. Każdy zakup w Sklepie potwierdzany jest fakturą VAT. Dane odbiorcy faktury VAT Klient podaje w chwili złożenia zamówienia i nie muszą one być tożsame z danymi Klienta. W przypadku braku wskazania danych faktura VAT zostanie wystawiona na dane Klienta. Faktura VAT przesyłana jest Klientowi w wersji elektronicznej w pliku w formacie PDF. Faktura VAT jest jednocześnie potwierdzeniem legalności zakupu i pochodzenia zakupionego w Sklepie produktu. Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT w formie papierowej bez żadnych dodatkowych kosztów.

  VI. Formy płatności

  1. Wszystkie dostępne w Sklepie formy płatności dostępne są do wyboru w chwili składania zamówienia.

  2. Sklep w żaden sposób nie narzuca Klientowi formy płatności za dokonane zakupy.

  3. Podczas składania zamówienia w Sklepie Klient ma możliwość swobodnego wyboru jednej z dostępnych form płatności:

    • płatność przy odbiorze (tzw. wysyłka za pobraniem),
    • płatność standardowym przelewem z własnego rachunku bankowego,
    • płatność przelewem lub kartą płatniczą poprzez system PayU (więcej informacji na stronie www.payu.pl),
    • płatność przez system PayPal (więcej informacji na stronie www.paypal.pl).
    • W przypadku zakupu treści cyfrowych płatność przy odbiorze nie jest dostępna.

  VII. Wysyłka towaru

  1. Wszystkie dostępne w Sklepie formy wysyłki towaru dostępne są do wyboru w chwili składania zamówienia.

  2. Sklep w żaden sposób nie narzuca Klientowi formy wysyłki zakupionego towaru.

  3. Przy wszystkich formach płatności, za wyjątkiem „płatności przy odbiorze”, zamówienie kierowane jest do wysyłki niezwłocznie po zapłacie należności za zamówienie i nie później niż w ciągu 1-2 dni roboczych.

  4. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  5. Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt wysyłki, który jest uzależniony wybranej formy wysyłki, płatności i wagi zakupionych towarów.

  6. W podsumowaniu zamówienia zawarty jest całkowity koszt zakupu, na który składa się koszt towaru i koszty wysyłki. Koszt ten nie może być zwiększony, a Klient nie może być obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami i kosztami.

  7. W przypadku zakupu treści cyfrowych jedyną dostępną forma wysyłki jest poczta elektroniczna.

  8. Wraz z zamówionym produktem Sklep dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy, w treści, którego zawarte są dane na temat dostarczonego produktu. W przypadku produktów zakupionych wyłącznie drogą sprzedaży cyfrowej potwierdzenie to przekazywane jest w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres poczty elektronicznej Klienta, w treści której Sklep wskazuje, iż na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

  VIII. Reklamacje, zwroty i odstąpienie od umowy

  1. Sklep respektuje wszelkie prawa Konsumenta (Klienta), w tym prawo do reklamacji, zwrotów oraz odstąpienia od umowy i dokłada wszelkich starań, by dodatkowo kwestie z tego zakresu rozwiązywane były polubownie i na płaszczyźnie dobrych obyczajów.

  2. Produkty oferowane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji dla danego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w gwarancji wystawionej przez gwaranta.

  3. Gwarancja na produkt nie wyłącza i nie ogranicza rękojmi za wady produktu.

  4. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

  5. W przypadku produktów wadliwych lub niedziałających Konsument powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w dowolnej, wybranej przez siebie formie. Dane, niezbędne dla określonej formy kontaktu, zostały przedstawione w par. I pkt 7 niniejszego Regulaminu.

  6. W przypadku stwierdzenia wady produktu Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt na wolny od wad lub usunie wadę. Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

  7. Brak ustosunkowania się przez Sklep w terminie 14 dni do złożonych przez Konsumenta oświadczeń oznacza uznanie ich przez Sklep za uzasadnione.

  8. Z zastrzeżeniem pkt. 14 i 15 niniejszego Regulaminu Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu (tutaj).

  9. Odstępując od umowy Konsument uprawniony jest do skorzystania również ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu widocznego na stronie internetowej Sklepu i dostępnego tutaj: plik docx i plik pdf. W powyższym przypadku Sklep zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  10. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając produkt, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu produktu, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez niego lub w formie przekazu pocztowego.

  11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów.

  12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  14. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez Konsumenta klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy i/lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

  15. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.

  IX. Postanowienia końcowe

  1. Sklep może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, jak np. konieczność jego dostosowania do wymogów prawa lub zapewnienia Klientom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. W takiej sytuacji Sklep informuje Klientów o zakresie i terminie zmian w Regulaminie, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem właściwe jest prawo polskie, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

  3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

   


  Koszyk  

  Brak produktów

  0,00 zł Dostawa
  0,00 zł Razem

  Koszyk Realizuj zamówienie

  Promocje

  Aktualnie brak promocji

  Newsletter

  Producenci

   RSS feed

   Nie dodano kanału RSS

   PrestaShop

   Kontakt

   Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

   PayPal